ZadzwoŃ do nas: + 44 (0) 203 906 6201
  REGULACJE PRAWNE (Legal Disclaimer)

BDB Ltd zapewnia, że informacje znajdujące się na stronie są dokładne i aktualne. Aby uniknąć błędów i niedopatrzeń, prosimy jednak o weryfikację zamieszczonych informacji bezpośrednio w BDB Ltd. Żadna z treści zamieszczonych na stronie nie może stanowić potwierdzenia rzeczywistych faktów. BDB Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie i/lub pośrednie, wynikające lub pozostające w pewien sposób w związku z wykorzystaniem danych i informacji podanych na jej witrynie lub witrynach, do których odsyłają umieszczone w niej zakładki. W szczególności dotyczy to ewentualnej utraty zysków, niemożliwości zawarcia umowy, nagłych przerw w działalności bądź utraty oprogramowania lub danych. Wyjątek stanowi śmierć lub utrata zdrowia wynikające z zaniedbania BDB Ltd

BDB Ltd może w dowolnym czasie i bez uprzedzenia dokonywać zmian i ulepszeń treści informacji zawartych na niniejszej stronie. Wszystkie usługi, produkty i specyfikacje ich cen mogą ulec zmianie lub modyfikacji bez uprzedzenia.

INFORMACJE ZAWARTE NA STRONIE www.bdbltd.co.uk SĄ PRZEKAZYWANE BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB UKRYTYCH, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. NINIEJSZE WYŁĄCZENIA GWARANCJI MAJĄ PODSTAWĘ W USTAWACH I W PRZEPISACH WYKONAWCZYCH.

Linki do stron internetowych osób trzecich
BDB Ltd nie ma możliwości przeglądania i nie przegląda wszystkich dodatkowych stron internetowych oraz linków umieszczonych na swojej stronie, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Użytkownicy, łącząc się z innymi witrynami poprzez stronę internetową BDB Ltd, robią to na własne ryzyko oraz korzystają z takich stron zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami. BDB Ltd udostępnia łącza jedynie w celu udogodnień w korzystaniu z własnej strony internetowej, a umieszczenie jakiegokolwiek łącza czy adresu witryny nie oznacza ich poparcia przez BDB Ltd.

Prawa autorskie

Strona www.bdbltd.co.uk nie może być kopiowana ani naśladowana (w całości lub we fragmentach). Logo, dźwięk lub obraz tej strony nie mogą być kopiowane lub retransmitowane bez wyraźnej pisemnej zgody wyrażonej przez BDB Ltd. (Te ograniczenia są nieograniczone w odniesieniu do regulacji prawnych BDB Ltd). Wszelkie informacje udzielane BDB Ltd za pośrednictwem strony internetowej powinny być jawnie dostarczone przez zgłaszającego i otrzymane przez jej właściciela. BDB Ltd może korzystać z takich informacji bez ograniczeń i przekazywać je między zależnymi spółkami w różnych krajach, zarówno wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i poza nim.

Znaki towarowe
Znaki towarowe oraz logo używane i wyświetlane na tej stronie są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi BDB Ltd i innych podmiotów. Nie mogą być używane w reklamie i innych materiałach promocyjnych, w zakresie dystrybucji wszelkich informacji lub materiałów uzyskanych z tej strony, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela danego znaku towarowego. (Te zakazy są nieograniczone w stosunku do regulacji prawnych BDB Ltd).

Obowiązujące prawo
Wszelkie spory lub roszczenia dotyczące niniejszej strony lub wynikające z jej użytkowania są rozstrzygane zgodnie z prawem obowiązującym w Anglii i Walii. Prawo do rozstrzygania takich sporów i roszczeń mają wyłącznie sądy w Anglii i Walii.


 
     
BDB jest w pełni niezależnym i autoryzowanym brokerem Lloyd’s, regulowanym przez Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) oraz wpisanym do rejestru FCA (www.fca.org.uk) pod numerem referencyjnym 308229